Certificaten en Verklaringen

Certificaten en Verklaringen

Kwaliteits-, Arbo en Milieu (KAM)-beleid van EYECATCHER BV

Het Kwaliteits-, Arbo en Milieu (KAM)-beleid van EYECATCHER BV is erop gericht te komen tot een optimaal werkklimaat voor mens en milieu. Dit kan mede door het zo goed mogelijk waarborgen van de kwaliteit van de door ons uitgevoerde werkzaamheden, de veiligheid, gezondheid en het welzijn van haar medewerkers en zorg voor het milieu. Uitgangspunten hierin zijn om tijdens de werkzaamheden hoge prioriteit te geven aan het voorkomen van persoonlijk letsel, alsmede materiële- en milieuschade. Wij verwachten dat medewerkers elkaar alert houden en elkaar aanspreken op onveilige werkmethodes of situaties. Hierin betrekken wij ook de zorg voor derden.

EYECATCHER voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en tracht dit te behouden middels het actief bewaken van de juridische ontwikkelingen die betrekking hebben op haar werkzaamheden. Zo kan vroegtijdig geanticipeerd worden op toekomstige veranderingen in wet- en regelgeving. Ook streeft zij naar een continue verbetering van haar bedrijfsprocessen opdat de kwaliteit, veiligheid en milieuprestatie naar een hoger niveau getild worden als mede het voorkomen van milieu-incidenten die negatieve gevolgen voor het milieu kunnen hebben.

Door middel van het vaststellen van KAM doelstellingen en –taakstellingen wordt continu aandacht besteed aan dit laatste. De KAM doelstellingen en –taakstellingen worden in het managementrapport en het bijbehorende milieuaspectenregister vastgelegd en hebben betrekking op alle door EYECATCHER uit te voeren werkzaamheden, te benoemen: het ontwikkelen, verkopen, assembleren, monteren en inspecteren van valbeveiligingssystemen. EYECATCHER beschikt dan ook over de volgende certificaten: VCA**2008/5.1, DEKRA Certificate about Quality Assurance en DEKRA Certification of Conformity according to PPE Regulation EU 2016/245. Daarnaast is EYECATCHER ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en ISO 45001:2018 gecertificeerd als basis om de werkzaamheden conform de betreffende normeisen uit te voeren.

Binnen EYECATCHER wordt KAM niet beschouwd als een moderne trend, maar als een middel om mens, materieel en milieu op een verantwoorde en respectvolle wijze met elkaar te laten samenwerken bij de uitvoering van onze werkzaamheden. Door vooraf de zaken inzichtelijk en gestructureerd in kaart te brengen voorkomen we verassingen tijdens de uitvoering.

Het beleid en de KAM doelstellingen worden binnen de gehele organisatie en door EYECATCHER in te schakelen bedrijven en personen kenbaar gemaakt en zal regelmatig worden geüpdate.

Nieuwkoop, maart 2020
Ing. A.F.G. Schuurman
Algemeen directeur

Ondersteunende verklaring
Mevrouw C.H. Schellingerhout is door de directie aangesteld als KAM-coördinator en heeft de bevoegdheid gekregen dit beleid te onderhouden en zorg te dragen voor het waarborgen van de effectiviteit. Mevrouw C.H. Schellingerhout wordt hierin ondersteund door externe deskundigen van Arbodienst en IVARBO BV als het gaat om specifieke kwaliteits-, veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten.

De heer Ing. A.F.G. Schuurman, Algemeen directeur

 

Verklaringen